Rejstřík pojmů

A

sipka adamité
sipka administrátor
sipka adorace
sipka adventismus
sipka antikrist
sipka antiteze
sipka arcibiskup
sipka arcijáhen
sipka archa
sipka aristokracie
sipka atribut (světce)
sipka aula
sipka autodafé

B

bakalář
sipka Basilejská kompaktáta
sipka Basilejský koncil
sipka beneficium (beneficie)
beghardi, bekyně
berla
berně
bible
bible chudých
biskup
sipka bratříci
breviář
bula

C

sipka cech
sipka celibát
sipka císař (římský)

Č

sipka Čáslavský sněm (1421)
Česká konfese
sipka Čtyři pražské artikuly

D

sipka defenestrace
sipka Dekret kutnohorský
desátek
desky zemské
devatio moderna
děkan
děkanát
diecéze
disputace
dítě ve středověku
dogma
domovní znamení
donace
drážďanská škola
duchovenstvo (klerikové, kněžský stav)
dukát

E

sipka eucharistie
evangeliář
evangelisté
evangelium
sipka exkomunikace

F
farář
farnost
sipka fiskalismus
feudalismus
flagelanti
sipka flútky

G
glejt
graduál
groš
gruntovní knihy

H

hábit
hagiografie
haléř husitský
sipka heretik (kacíř)
sipka hereze (kacířství)
sipka heterodoxie
sipka hostie
hřích
husitské kachle
sipka Husův tolar

CH

sipka Chebský soudce
sipka chiliasmus
chorál

I

sipka ikonoklasmus (obrazoborectví)
iluminace
iniciála
inkunábule
sipka interdikt
interregnum

J

jáhenství
sipka Jednota bratrská
Jednota strakonická
sipka Jednota zelenohorská
sipka Jihlavská kompaktáta
sipka Jistebnický kancionál

K

sipka kacíř (heretik)
sipka kacířství (hereze)
kachlová kamna
kalich
sipka kališnictví (utrakvismus)
sipka kališníci (utrakvisté)
sipka kalíšky
kancionál
kanovnické právo
kanovník
kapitula
kardinál
kataři
kazatelna
klatba
kláda
klášter
klérus
kněz
kníže
kodex
koflík
sipka kompaktáta (Jihlavská, Basilejská)
koncil
konciliarismus
konfese
kongregace
konklávy
sipka konsekrace
konšel
konvent
sipka konzistoř
sipka Kostnický koncil
král (římský)
kruchta
křest
sipka křižácká vojska
sipka křížové výpravy
křtitelnice
kšaft
sipka Ktož jsú boží bojovníci
kupec (ochodník)
sipka kurie
kurie římská
kutnohorský sněm (1431)
sipka kvestie
sipka kvodlibet

L

sipka laik
sipka landfrýd (zemský mír)
lán
latrán
legát
legenda
lichva
literáti
sipka literatura husitská
liturgická roucha
liturgické knihy
liturgické nádoby
sipka liturgie
loch
lolardi
luteránství

M

sipka manifesty husitské
manželství ve středověku
markrabě
mensa
metropolita
město
městská chudina
městská rada
městské husitské svazy
městské knihy
misál
mistr (univerzitní)
mitra
mnišské řády
monstrance
mor (pestis)
Moravské markrabství

N

naturální renta
nejvyšší hofmistr
nejvyšší purkrabí
nižší šlechta
novokřtěnci

O

obec domácí
obec polní
sipka obedience
sipka obrazoborectví (ikonoklasmus)
obročí
očistec
sipka odpustky
odúmrť
oltář
opat
opatství
ordály (Boží soudy)
sipka orebité
sipka ortodoxie
sipka ortodoxní

P

sipka panská jednota
papež
papežský soud
papežství
pasionál
pašije
patriciát
sipka peníz
sipka pikarti
pikartství
plebán
poddaný
sipka podjednou
sipka podobojí
podýmné
popluží
popravce
popravčí knihy
postily
postní jídlo
poutě
poutě na hory
pranýř
Pražané
Pražská univerzita
predestinace
predikát
sipka prelát
procesí
profesor univerzitní
převor
pulpit
purkmistr
purkrabí
půhon
půst

R

reformace
sipka rejsy (spanilé jízdy)
rekatolizace
relikviář
relikvie
sipka remanence
robota
rozštípí
Rudolfův majestát
rychtář

Ř

Řád německých rytířů

S

sanktuář
sedisvakance
sekta Svobodného ducha
sipka sekularizace
schizma
sipka simonie
sipka sirotci
skriptorium
sipka sněmy husitské
sipka soudce chebský
soutka
sipka spanilé jízdy (rejsy)
stavy
stížní list
sufragán
sipka Svatá říše římská
svatohavelský sněm (1423)
Svatojakubský mandát
svatokupectví
svatomartinský sněm (1433)
svatovalentinský sněm (1435)
sipka svazy husitské
světská moc
svobodník
sipka synoda
sipka synody husitské

Š

školství ve středověku

T

táborská zobrazení husitů
táborský svaz
sipka táboři
tiára
tonzura
sipka traktát
sipka transsubstanciace (přepodstatnění)
Tridentský církevní koncil

U

sipka universalie (univerzálie)
univerzita
urbář
sipka utrakvismus (kališnictví)
sipka utrakvisté (kališníci)

V

valdenství
valdenští
vazal (leník, man)
velmistr
venkovská chudina
vesnice
viklefismus
votivní předmět (obraz)
vyšší šlechta

Z

zakázané živnosti a řemesla
zaniklé husitské osady
země Koruny české
zemský sněm
zemský správce
zemští patroni
sipka zpěv husitský

Ž

žaltář (psaltérium)
žena ve středověku
sipka Žižkův vojenský řád
sipka žoldnéři