Bitvy a tažení

Datum

Bitva, tažení

Popis

06.11.1419 boj u Živohoště Napadení sezimoústeckých poutníků Petrem Konopišťským ze Šternberka. Většina zmasakrována či zajata (okolo 100 lidí), menší část se spojila s posilami od Nového Knína a následně se provizorně opevnila v prostoru zaniklého keltského hradiště u Hrazan (nad bývalým brodem u Živihoště). S ohledem na husitskou přesilu Petr ze Šternberka se zajatci raději odjel do Kutné Hory. Ti byli následně vhozeni do šachty zvané Tábor.
12.12.1419 bitva u Nekmíře První vítězné střetnutí s oddíly Bohuslava ze Švamberka, prozrazující základní taktické prvky (užití vozů) Žižkova génia, naznačuje, že jednooký hejtman byl od samého počátku pokládán mezi husity v Plzni za prvořadou vojenskou autoritu.
25.03.1420 bitva u Sudoměře Úspěšné střetnutí husitů s panským vojskem a strakonickými johanity.
05.04.1420 střet u Mladé Vožice Před úsvitem byl Janem Žižkou přepaden nocující oddíl kutnohorského mincmistra Mikuláše Divůčka z Jemniště a na hlavu poražen.
18.05.1420 dobytí Benešova Žižka zde rozmetal oddíly Petra Konopišťského ze Šternberka a následně dobude a vypálí město i klášter.
červen 1420 boj o Tábor Mikuláš z Husi s tábory napadl a rozmetal rožmberské ležení před Táborem.
14.07.1420 I. křížová výprava
bitva na Vítkově hoře
Porážka Zikmundovy intervenční armády Janem Žižkou a pražsko-táborskými vojsky.
08/1420 podzimní ofenzíva Žižka zahájil v Písku velkou podzimní ofenzívu proti rožmberskému zboží
12.10.1420 bitva u Malého (Panského) Boru Žižkovo střetnutí s oddíly Oldřicha z Rožmberka, Bohuslava ze Švamberka, Lipolta Krajíře z Krajku a zrádného Jindřicha z Plavna.
01.11.1420 bitva u Vyšehradu Porážka Zikmundova vojska a obsazení Vyšehradské pevnosti.
1421 II. křížová výprava Útěk vojska porýnských kurfiřtů od Žatce.
08.01.1422 bitva u Habrů a dobytí Německého Brodu Boje o Kutnou Horu a porážka Zikmundovy výpravy.
20.03.1423 bitva u Hořic Žižkovo vítězství nad východočeskými pány.
04.08.1423 bitva u Strauchova dvora Žižkovo vítězství nad pražským vojskem.
září 1423 tažení na Moravu
26.01.1424 bitva u České Skalice Žižka porazil východočeské pány s jejich roajalistickými spojenci.
07.06.1424 bitva u Malešova Jan Žižka rozprášil spojená vojska pánů a Pražanů. Zvláště většinová pražská část koaličního vojska utrpěla drtivou porážku s těžkými ztrátami na životech…
září 1424 tažení na Moravu V jeho průběhu zemřel Jan Žižka. Husitské sbory se jednotlivě vracely do Čech v průběhu listopadu.
16.06.1426 bitva u Ústí nad Labem Husitské obléhání Ústí a vítězství nad saským vojskem.
05/1427 expedice do Lužice a Slezska Táborsko-sirotčí expedice rozmetala válečné přípravy v lužickém Šestiměstí a přilehlých slezských knížectvích.
07-08/1427 III. křižová výprava Neúspěšné obléhání Stříbra křižáky a jejich útěk od Tachova.
01/1428 výpravy do okolních zemí Táborsko-sirotčí výprava do Slezska a na Slovensko, která byla ukončena v polovině května. Husité se poprvé objevili před Bratislavou. Následovaly sirotčí výprava do Horní Falce a výprava táborů do Rakous s průnikem až k Vídni.
1429-1430 velké „spanilé“ jízdy Husitská vojska v Míšensku (Sasko), výprava do Frank a Horní Falce.
04/1430 výpravy Husitské vojsko složené převážně ze sirotků vtrhlo na Slovensko a proniklo až k Trnavě. Spanilé jízdy do Slezska a Lužice.
14.08.1431 IV. křížová výprava
bitva u Domažlic
Útěk poslední a největší výpravy před husity.
09/1431 výprava na Slovensko Dva proudy husitů vtrhly na Slovensko – sirotci v čele s Janem Čapkem ze Sán a táboři vedeni Prokopem Holým. Za této spanilé jízdy zanechali husité posádky na Likavě, na hradech Topolčany a Lednice a zřejmě i v Žilině.
10/1431 porážka u Kirchberku Rozdrcení táborské výpravy u rakouského Kirchberku.
11/1431 porážka sirotků Porážka sirotků při ústupu ze Slovenska.
03/1432 výprava do Slezska a na Slovensko Táboři zahájili jednu z největších výprav do Slezska a na Slovensko. Výprava trvala až do května.
04/1433 sirotčí výprava k Baltu Sirotčí vojska pod velením Jana Čapka ze Sán na výpravě proti Řádu německých rytířů. Přes Novou Marku a pruské Pomořansko dospěli husité až k Baltskému moři. Spanilá jízda byla završena 13. září uzavřením příměří s německých řádem.
07/1433 obléhání Plzně Neúspěšné obléhání Plzně, které bylo ukončeno 9. května 1434.
09/1433 výprava do Bavor Táborský oddíl podnikl zásobovací výpravu do Bavor. U vsi Hiltersried z větší části pobit.
30.05.1434 bitva u Lipan Polní vojska táborů a sirotků (radikálů) byla poražena panskou jednotou (umírnění kališníci a katolíci); většina zajatců byla upálena.
19.08.1435 bitva u Křeče Táboři utrpěli drtivou porážku, když vytáhli na pomoc obklíčené Lomnici.
02.09.1437 dobytí hradu Sion Hynce Ptáček dobyl hrad Jana Roháče z Dubé.
23.09.1438 bitva u Želenic Jakoubek z Vřesovic porazil oddíly Poláků a žatecko-lounského svazu.
2.-3.09.1448 obsazení Prahy Jiří z Poděbrad obsadil Prahu.
01.09.1453 obsazení Tábora Jiří z Poděbrad se zmocnil Tábora, který se vzdal bez boje.
1453-1458 vzestup moci bratříků Po roce 1453, kdy se zformovalo vojsko pod vedením Petra Aksamita z Lidéřovic a Kosova, dosáhlo hnutí bratříků největšího rozmachu (asi 15-20 tisíc mužů); do 1458 ovládlo východní a zčásti i střední Slovensko. sipka podrobněji…
25.05.1458 bitva na Blatném Potoku Kapitán horních Uher Šimon Rozgonyi porazil bratříky. Aksamit padl a Talafúsovi se podařilo jen s asi 200 bojovníky prchnout do Šarše a odtud do Polska. Postupný úpadek bratřického hnutí.
06/1467 bitva u Frankenštejna Vojsko vedené synem Jiřího z Poděbrad Viktorinem porazilo Vratislavské u Frankenštejna.
1467 dobytí tábora bratříků u Veľkých Kostoľan Matyáš Korvín zlikvidoval poslední oporu bratříků na Slovensku.
1Q/1469 obklíčení u Vilémova Jiří z Poděbrad obklíčil vojska Matyáše Korvína u Vilémova.
1469 další válka s Korvínem Viktorin padl zradou do zajetí. Jeho bratr Jindřich protáhl vítězně Horní Lužicí, Slezskem a pronikl až do středního Pováží.
05/1470 pomoc Uherskému Hradišti Jiřímu z Poděbrad se podařilo zásobit obležené Uherské Hradiště a proniknout až na západní Slovensko.
08/1470 srážka u Kutné Hory Matyáš Korvín opětovně vpadl do Čech, u Kutné Hory byl zastaven zemskou hotovostí a donucen stáhnout se na Moravu.

 

Zdroj: