Literatura (dle autora)

abecedně dle díla

Fakta, dokumenty, polemiky, studijní materiál

sipka Anděl R. – Husitství v severních Čechách
sipka Bartlová M. – Pravda zvítězila – Výtvarné umění a husitství 1380-1490
sipka Bartoš F. M. – Čechy v době Husově 1378-1415
sipka Bartoš F. M. – Hus a město Kostnice
sipka Bartoš F. M. – Husitská revoluce I. (Doba Žižkova 1415–1426)
sipka Bartoš F. M. – Husitská revoluce II. (Vláda bratrstev a jejich pád 1426–1437)
sipka Bartoš F. M. – Listy a řád vojenský Jana Žižky
sipka Bauer J. – Husitské války – podvržená legenda
sipka Baum W. – Císař Zikmund – Kostnice, Hus a války proti Turkům
sipka Bělohradský S. J. – Jan Žižka z Trocnova a Kalichu
sipka von Bezold F. – K dějinám husitství: kulturně historická studie
sipka Bílek J. – Čtyři Janové a bratr Prokop (Hádanky naší minulosti 7)
sipka Bobková L., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek IV.b)
sipka Bobková L., Velička T. – Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV.: Korunní země v dějinách českého státu VII
sipka Borecký F. – Mistr Jakoubek ze Stříbra
sipka Boubín J. – Česká „národní“ monarchie
sipka Boubín J. – Hledání nové Evropy – projekt krále Jiřího
sipka Boubín J. – Petr Chelčický, myslitel a reformátor
sipka Boukal J. – Jakoubek z Vřesovic
sipka Castelin K. – Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471)
sipka Cermanová P., Novotný R., Soukup P. – Husitské století
sipka Coufal D. – Polemika o kalich – mezi teologií a politikou 1414-1431
sipka Čechura J. – České země v letech (1378-1437)
sipka Čornej P. – Český stát v době jagellonské
sipka Čornej P. – Jan Žižka a východočeské husitství
sipka Čornej P. – Lipanská křižovatka
sipka Čornej P. – Lipanské ozvěny
sipka Čornej P. – První pražská defenestrace – krvavá neděle uprostřed léta
sipka Čornej P. – Tajemství českých kronik
sipka Čornej P. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek V.)
sipka Čornej P., Bělina P. – Slavné bitvy naší historie
sipka Čornej P. – Světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice)
sipka Čornej P., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek VI.)
sipka Čornej P., Čornejová I., Rada I., Vaníček V. – Dějiny zemí Koruny české I.
sipka Čornej P., Knápek A., Macek L., Rous P. – Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015
sipka Dobrovský J. – Dějiny českých pikartů a adamitů
sipka Dolejší J., Křížek L. – Husité – vrchol válečného umění v Čechách
sipka Dorazil O. – Sto let českých dějin (doba husitská, poděbradská a jagellovská)
sipka Durdík J. – Husitské vojenství
sipka Dvořáková D. – Barbora Celjská – Čierna kráľovná
sipka Fiala J. – Temno, doba Koniášova
sipka Fiala Z. – Předhusitské Čechy 1310-1419
sipka Flajšhans V. – Hus (jeho život a dílo)
sipka Frais J. – Slavné prohry, slavná vítězství Koruny české
sipka Frankenberger O. – Husitské válečnictví po Lipanech
sipka Frankenberger O. – Naše velká armáda
sipka Grigulevič I. R. – Dějiny inkvizice
sipka Hajn A. – Mistr Jan Hus a jeho význam v době přítomné
sipka Halama O., Soukup P. – Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu
sipka Hás J. – Z rodinného života husitských hejtmanů
sipka Helfert J. A. – Mistr Jan Hus aneb počátkové církevní rozdvojení v Čechách
sipka Hilferding A. F. – Hus a jeho poměr k pravoslaví
sipka Hoffmann F. – Jihlava v husitské revoluci
sipka Hora-Hořejš P. – Evropan Jiří z Poděbrad – král do bouřlivých dob
sipka Hora-Hořejš P. – Toulky českou minulostí, 2. díl
sipka Hradil M. – Mincmistři husitské epochy
sipka Chadima M. – Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník
sipka Ivanov M. – Kdy umírá vojevůdce
sipka Jánský J. – Kronika česko-bavorské hranice I.
sipka Jánský J. – Kronika česko-bavorské hranice II.
sipka Jukl J. J. – Adamité – Historie a vyhubení husitských naháčů
sipka Jukl J. – Jan Smiřický ze Smiřic
sipka Jurok J. – Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce
sipka Jurok J. – Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce
sipka Kalandra Z. – Znamení Lipan
sipka Kalous A. – Matyáš Korvín (1443 – 1490)
sipka Karafiát J. – Mistr Jan Hus
sipka Kavka F. – Poslední Lucemburk na českém trůně
sipka Kejř J. – Husité
sipka Kejř J. – Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu
sipka Kejř J. – Husův proces
sipka Kejř J. – Jan Hus známý i neznámý
sipka Kejř J. – Právní život v husitské Kutné Hoře
sipka Kopičková B. – Jan Želivský
sipka Kos J. – Rakovnicko v husitském revolučním hnutí
sipka Kosina J. – Trocnovský hrdina
sipka Kotyk J. – Spor o revizi Husova procesu
sipka Kratochvíl V. M. – Jan Hus
sipka Kratochvíl V. M. – Jan Želivský
sipka Kratochvíl V. M. – Jan Žižka
sipka Kratochvíl V. M. – Památné bitvy našich dějin (1126-1920)
sipka Krejčí R. – Husitství (… pro Boha nebo proti Bohu?)
sipka Krchňák A. – Čechové na Basilejském sněmu
sipka Krofta K. – Duchovní odkaz husitství
sipka Krofta K. – Mistr Jan Hus (jeho život a význam)
sipka Krofta K. – Petr Chelčický
sipka Krutina J. – První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský
sipka Kuffner H. – Bitva u Lipan
sipka Kuffner H. – Husitské vojny v obrazech
sipka Lašek F. – Bratrský hejtman Jan Talafús z Ostrova v historii
sipka Lášek J. B. – Kristův svědek Mistr Jan Hus
sipka Lůžek B. – Po stopách husitství na Ústecku
sipka Macek J. – Husité na Baltu a ve Velkopolsku
sipka Macek J. – Husitská revoluční hnutí
sipka Macek J. – Prokop Veliký
sipka Macek J. – Tábor v husitském revolučním hnutí
sipka Marek J. – Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích
sipka Masaryk T. G. – Jan Hus
sipka Mezník J. – Praha před husitskou revolucí
sipka Nečas J., Starý V. – Mistr Jan Hus a Husinec
sipka Nejedlý Z. – Mistr Jan Hus a jeho význam sociální
sipka Novotný M., Krutina J. – Bitva u Domažlic
sipka Novotný V. – Husův význam historický
sipka Obrátil K. J. – Husova čítanka pro lid
sipka Obrátil K. J. – Žižkova čítanka
sipka Palacký F. – Dějiny národu českého
sipka Papajík D. – Jan Čapek ze Sán
sipka Papajík D. – Ladislav Pohrobek (1440–1457) – uherský a český král
sipka Pekař J. – Žižka a jeho doba
sipka Pešek J. – V zemi kalicha
sipka Petřík J. – Trocnov (průvodce minulostí a přítomností)
sipka Polívka M. – Bitva na Vítkově
sipka Polívka M. – Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce
sipka Porák J., Kašpar J. – Ze starých letopisů českých
sipka Rambousek A. – Čtení o Mistru Janu Husovi
sipka Ransdorf M. – Mistr Jan Hus
sipka Sahula J. – Husitské ženy
sipka Sklenář J. – Husité v našem kraji, severním Plzeňsku
sipka Soukup D., Jaluška M. – Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu
sipka Soukup P. – Jan Hus – Život a smrt kazatele
sipka Sousedík S. – Učení o eucharistii v díle M. Jana
sipka Spěváček J. – Václav IV.
sipka Šabata F. – Carda z Petrovic a jeho doba
sipka Šandera M. – Hynce Ptáček z Pirkštejna
sipka Šandera M. – Jindřich starší z Minsterberka
sipka Šandera M. – Zikmundovi věrní na českém severovýchodě
sipka Šandera M., Beran Z. a kol. – Poděbradská éra v zemích České koruny
sipka Šimák J. V. – Hus a doba před ním
sipka Šlajer J. – Husitství v našem kraji – západní Čechy v husitském revolučním hnutí
sipka Šmahel F. – Basilejská kompaktáta
sipka Šmahel F. – Dějiny Tábora 1
sipka Šmahel F. – Dějiny Tábora 2
sipka Šmahel F. – Husitská revoluce 1 (Doba vymknutá z kloubů)
sipka Šmahel F. – Husitská revoluce 2 (Kořeny české reformace)
sipka Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)
sipka Šmahel F. – Husitská revoluce 4 (Epilog Bouřlivého věku)
sipka Šmahel F. – Husitské Čechy
sipka Šmahel F. – Idea národa v husitských Čechách
sipka Šmahel F. – Jan Hus – život a dílo
sipka Šmahel F. – Život a dílo Jeronýma Pražského
sipka Šmahel F., Čornej P., Bobková L. a další autoři – Lucemburkové
sipka Šoltézs Štěpán – Dějiny křesťanské církve
sipka Tengler J., Vymětal M., Čapek J. – Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič
sipka Toman H. – Husitské válečnictví za dob Žižkovy a Prokopovy
sipka Tomek V. V. – Dějepis města Prahy (díl VI.)
sipka Tomek V. V. – Jan Žižka
sipka Urbánek F. – Hus a husitismus
sipka Urbánek R. – Jan Žižka
sipka Urbánek R. – Lipany a konec polních vojsk
sipka Vavřinec z Březové – Husitská kronika (Píseň o vítězství u Domažlic)
sipka Vavřík Z. – Čtení o Janu Želivském
sipka Vybíral Z. – Jan Žižka – O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci
sipka Wernisch M. – Husitství, raně reformační příběh
sipka Zelinka T. Č. – Husitskou Prahou
sipka Žalanský H. – Hus, Jeroným a Žižka
sipka Deník Petra Žateckého
sipka Dochovaná kázání Jana Želivského z roku 1419 díl 1.
sipka Husitské manifesty
sipka Husitské písně
sipka Husitské skladby Budyšínského rukopisu
sipka Husitský Tábor supplementum 1 – Jan Hus na přelomu tisíciletí
sipka Husitství v erbech
sipka Mistr Jan Hus v kresbách Mikoláše Alše
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy I.
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy II.
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy III.
sipka Spisy M. Jana Husi
sipka Ze zpráv a kronik doby husitské

Dobové fragmenty

sipka Dopisy a projevy Jana Žižky z Kalicha
sipka Listy Husovy
sipka Listy dvou Janů
sipka Poslední list – Mistr Jan Hus
sipka Vojenský řád husitský Jana Žižky z Kalichu

Husité v beletrii

sipka Erben V. – Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad
sipka Herloš K. – Jan Hus
sipka Herloš K. – Poslední táborita
sipka Janda B. – Husitská trilogie
sipka Jirásek A. – Bratrstvo
sipka Jirásek A. – Maryla (Zemanka)
sipka Jirásek A. – Mezi proudy
sipka Jirásek A. – Proti všem
sipka Jirásek A. – V cizích službách
sipka Kantůrková E. – Jan Hus
sipka Kaplický V. – Táborská republika
sipka Písař V. – Prokopova zkouška
sipka Pludek A. – Česká pře
sipka Sapkowski A. – Boží bojovníci
sipka Sapkowski A. – Lux Perpetua
sipka Sapkowski A. – Narrenturm
sipka Štorkán K. – Psanec, nebo geniální vojevůdce?
sipka Štráfeldová M. – Svatý rváč – Román o Jeronýmovi Pražském
sipka Vrba J. – Prokop Veliký
sipka Vrba J. – Prokop Veliký v Bratislavě
sipka Winter A. – Klíč ke Karlštejnu
sipka Wöhrle O. – Jan Hus (poslední den)
sipka Zajíčková V. – Diviš, vítěz od Lipan – Tragédie husitství?

Dětské knihy

sipka Čtvrtek V. – Chlapec s prakem
sipka Čtvrtek V. – Neuvěřitelná příhoda práčete Leška
sipka Ferstl R. – Vzpurní husité
sipka Fučíková R. – Hus a Chelčický – Příběh jejich doby
sipka Huleš B. – Ani smrt nás nerozdělí
sipka Huleš B. – Rozděleni erbem
sipka Klučina P. – České země v době husitské
sipka Klučina P. – Jak válčili husité
sipka Kratochvíl M. V. – Husitská kronika
sipka Mareš Z. – Sehni se pro kámen
sipka Smolíková K. – H.U.S. Hus úplně světovej
sipka Smolíková K. – Husité

Divadelní hry

sipka Lom S. – Prokop Holý

Elektronické nosiče (CD)

sipka Bohemia II. – od Jana Lucemburského k Bílé hoře
sipka Encyklopedie husitství
sipka Jan Hus – z cyklu Toulky českou minulostí
sipka Jan Žižka – z cyklu Toulky českou minulostí
sipka Jiří z Poděbrad – z cyklu Toulky českou minulostí
sipka Toulky českou minulostí 201-250

Zahraniční literatura

anglicky

sipka Heymann F. G. – George of Bohemia, King of Heretics
sipka Heymann F. G. – John Žižka and the Hussite Revolution
sipka Kaminsky H. – A History of the Hussite Revolution
sipka Klassen J. M.  – The nobility and the making of the Hussite revolution
sipka Odložilík O. – The Hussite King – Bohemia in European Affairs 1440-1471
sipka Turnbull S. – The Hussite Wars 1419-1436
sipka Verney V. – Warrior of God – Jan Zizka and the Hussite Revolution

německy

sipka Heimann H., Tresp U. – Thüringische und böhmische Söldner in der Soester Fehde
sipka Querengässer A., Lunyakov S. – Die Heere der Hussiten. Teil 1, Ausrüstung, Organisation, Einsatz
sipka Querengässer A., Lunyakov S. – Die Heere der Hussiten. Teil 2, Die Hussitenkreuzzüge und Herrliche Heerfahrten
sipka Tresp U. – Söldner aus Böhmen

polsky

sipka Bylina S. – Na skraju lewicy husyckiej
sipka Kras P. – Husyci w piętnastowiecznej Polsce
sipka Maleczyńska E. – Ruch husycki w Czechach i Polsce
sipka Michałek A. – Wyprawy Krzyżowe. Husyci
sipka Nikodem J. – Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433
sipka Paner A. – Luksemburgowie w Czechach
sipka Primke R., Szczerepa M. + W. – Wojny husyckie na Śląsku, Łużycach i Pomorzu

slovensky

sipka Dvořáková D. – Rytier a jeho kráľ
sipka Lysý M. – Husitská revolúcia a Uhorsko
sipka Varsik B. – Husitské revolučné hnutie a Slovensko

rusky

sipka Великий князь Витовт
sipka Еретики – войны, изменившие лицо Европы