Domácí literatura (dle autora)

abecedně dle díla

Fakta, dokumenty, polemiky, studijní materiál

sipka Anděl R. – Husitství v severních Čechách
sipka Bartlová M. – Pravda zvítězila – Výtvarné umění a husitství 1380-1490
sipka Bartoš F. M. – Čechy v době Husově 1378-1415
sipka Bartoš F. M. – Hus a město Kostnice
sipka Bartoš F. M. – Husitská revoluce I. (Doba Žižkova 1415–1426)
sipka Bartoš F. M. – Husitská revoluce II. (Vláda bratrstev a jejich pád 1426–1437)
sipka Bartoš F. M. – Listy a řád vojenský Jana Žižky
sipka Bauer J. – Husitské války – podvržená legenda
sipka Baum W. – Císař Zikmund – Kostnice, Hus a války proti Turkům
sipka Bělohradský S. J. – Jan Žižka z Trocnova a Kalichu
sipka von Bezold F. – K dějinám husitství: kulturně historická studie
sipka Bílek J. – Čtyři Janové a bratr Prokop (Hádanky naší minulosti 7)
sipka Bobková L., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek IV.b)
sipka Bobková L., Velička T. – Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV.: Korunní země v dějinách českého státu VII
sipka Borecký F. – Mistr Jakoubek ze Stříbra
sipka Boubín J. – Česká „národní“ monarchie
sipka Boubín J. – Hledání nové Evropy – projekt krále Jiřího
sipka Boubín J. – Petr Chelčický, myslitel a reformátor
sipka Boukal J. – Jakoubek z Vřesovic
sipka Castelin K. – Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471)
sipka Cermanová P., Novotný R., Soukup P. – Husitské století
sipka Coufal D. – Polemika o kalich – mezi teologií a politikou 1414-1431
sipka Čechura J. – České země v letech (1378-1437)
sipka Čornej P. – Český stát v době jagellonské
sipka Čornej P. – Jan Žižka a východočeské husitství
sipka Čornej P. – Lipanská křižovatka
sipka Čornej P. – Lipanské ozvěny
sipka Čornej P. – První pražská defenestrace – krvavá neděle uprostřed léta
sipka Čornej P. – Tajemství českých kronik
sipka Čornej P. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek V.)
sipka Čornej P., Bělina P. – Slavné bitvy naší historie
sipka Čornej P. a kol. – Staré letopisy české 2.: Východočeská větev a některé související texty
sipka Čornej P. – Světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice)
sipka Čornej P., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české (svazek VI.)
sipka Čornej P., Čornejová I., Rada I., Vaníček V. – Dějiny zemí Koruny české I.
sipka Čornej P., Knápek A., Macek L., Rous P. – Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015
sipka Dobrovský J. – Dějiny českých pikartů a adamitů
sipka Dolejší J., Křížek L. – Husité – vrchol válečného umění v Čechách
sipka Dorazil O. – Sto let českých dějin (doba husitská, poděbradská a jagellovská)
sipka Durdík J. – Husitské vojenství
sipka Fiala J. – Temno, doba Koniášova
sipka Fiala Z. – Předhusitské Čechy 1310-1419
sipka Flajšhans V. – Hus (jeho život a dílo)
sipka Frais J. – Slavné prohry, slavná vítězství Koruny české
sipka Frankenberger O. – Husitské válečnictví po Lipanech
sipka Frankenberger O. – Naše velká armáda
sipka Grigulevič I. R. – Dějiny inkvizice
sipka Hajn A. – Mistr Jan Hus a jeho význam v době přítomné
sipka Halama O., Soukup P. – Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu
sipka Hás J. – Z rodinného života husitských hejtmanů
sipka Helfert J. A. – Mistr Jan Hus aneb počátkové církevní rozdvojení v Čechách
sipka Hilferding A. F. – Hus a jeho poměr k pravoslaví
sipka Hoffmann F. – Jihlava v husitské revoluci
sipka Hora-Hořejš P. – Evropan Jiří z Poděbrad – král do bouřlivých dob
sipka Hora-Hořejš P. – Toulky českou minulostí, 2. díl
sipka Hradil M. – Mincmistři husitské epochy
sipka Hus J. – Výbor z českých spisů/České listy drobných
sipka Chadima M. – Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník
sipka Ivanov M. – Kdy umírá vojevůdce
sipka Jánský J. – Kronika česko-bavorské hranice I.
sipka Jánský J. – Kronika česko-bavorské hranice II.
sipka Jukl J. J. – Adamité – Historie a vyhubení husitských naháčů
sipka Jukl J. – Jan Smiřický ze Smiřic
sipka Jurok J. – Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce
sipka Jurok J. – Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce
sipka Kalandra Z. – Znamení Lipan
sipka Kalous A. – Matyáš Korvín (1443 – 1490)
sipka Karafiát J. – Mistr Jan Hus
sipka Kavka F. – Poslední Lucemburk na českém trůně
sipka Kejř J. – Husité
sipka Kejř J. – Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu
sipka Kejř J. – Husův proces
sipka Kejř J. – Jan Hus známý i neznámý
sipka Kejř J. – Mistři pražské univerzity a kněží táborští
sipka Kejř J. – Právní život v husitské Kutné Hoře
sipka Kopičková B. – Česká královna Žofie – ve znamení kalicha a kříže
sipka
Kopičková B. – Jan Želivský
sipka
Kos J. – Rakovnicko v husitském revolučním hnutí
sipka
Kosina J. – Trocnovský hrdina
sipka
Kotyk J. – Spor o revizi Husova procesu
sipka
Kratochvíl V. M. – Jan Hus
sipka
Kratochvíl V. M. – Jan Želivský
sipka
Kratochvíl V. M. – Jan Žižka
sipka
Kratochvíl V. M. – Památné bitvy našich dějin (1126-1920)
sipka
Krejčí R. – Husitství (… pro Boha nebo proti Bohu?)
sipka
Krchňák A. – Čechové na Basilejském sněmu
sipka
Krofta K. – Duchovní odkaz husitství
sipka
Krofta K. – Mistr Jan Hus (jeho život a význam)
sipka
Krofta K. – Petr Chelčický
sipka
Krutina J. – První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský
sipka Kubík V. – Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby
sipka Kuffner H. – Bitva u Lipan
sipka
Kuffner H. – Husitské vojny v obrazech
sipka
Lašek F. – Bratrský hejtman Jan Talafús z Ostrova v historii
sipka
Lášek J. B. – Kristův svědek Mistr Jan Hus
sipka
Lůžek B. – Po stopách husitství na Ústecku
sipka
Macek J. – Husité na Baltu a ve Velkopolsku
sipka
Macek J. – Husitská revoluční hnutí
sipka
Macek J. – Prokop Veliký
sipka
Macek J. – Tábor v husitském revolučním hnutí
sipka
Marek J. – Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích
sipka Marin O. – Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419
sipka Masaryk T. G. – Jan Hus
sipka
Mezník J. – Praha před husitskou revolucí
sipka
Nečas J., Starý V. – Mistr Jan Hus a Husinec
sipka
Nejedlý Z. – Mistr Jan Hus a jeho význam sociální
sipka
Novotný M., Krutina J. – Bitva u Domažlic
sipka
Novotný V. – Husův význam historický
sipka
Obrátil K. J. – Husova čítanka pro lid
sipka
Obrátil K. J. – Žižkova čítanka
sipka
Palacký F. – Dějiny národu českého
sipka
Papajík D. – Jan Čapek ze Sán
sipka
Papajík D. – Ladislav Pohrobek (1440–1457) – uherský a český král
sipka
Pekař J. – Žižka a jeho doba
sipka
Pešek J. – V zemi kalicha
sipka
Petřík J. – Trocnov (průvodce minulostí a přítomností)
sipka
Polívka M. – Bitva na Vítkově
sipka
Polívka M. – Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce
sipka
Porák J., Kašpar J. – Ze starých letopisů českých
sipka Rambousek A. – Čtení o Mistru Janu Husovi
sipka
Ransdorf M. – Mistr Jan Hus
sipka 
Sahula J. – Husitské ženy
sipka
Sklenář J. – Husité v našem kraji, severním Plzeňsku
sipka
Soukup D., Jaluška M. – Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu
sipka
Soukup P. – Jan Hus – Život a smrt kazatele
sipka Soukup P. – Poprava tří mládenců, odpustkové bouře v Praze
sipka Sousedík S. – Učení o eucharistii v díle M. Jana
sipka 
Spěváček J. – Václav IV.
sipka
Šabata F. – Carda z Petrovic a jeho doba
sipka 
Šandera M. – Hynce Ptáček z Pirkštejna
sipka
Šandera M. – Jindřich starší z Minsterberka
sipka 
Šandera M. – Zikmundovi věrní na českém severovýchodě
sipka
Šandera M., Beran Z. a kol. – Poděbradská éra v zemích České koruny
sipka 
Šimák J. V. – Hus a doba před ním
sipka
Šlajer J. – Husitství v našem kraji – západní Čechy v husitském revolučním hnutí
sipka 
Šmahel F. – Basilejská kompaktáta
sipka
Šmahel F. – Dějiny Tábora 1
sipka
Šmahel F. – Dějiny Tábora 2
sipka 
Šmahel F. – Husitská revoluce 1 (Doba vymknutá z kloubů)
sipka 
Šmahel F. – Husitská revoluce 2 (Kořeny české reformace)
sipka 
Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)
sipka 
Šmahel F. – Husitská revoluce 4 (Epilog Bouřlivého věku)
sipka 
Šmahel F. – Husitské Čechy
sipka 
Šmahel F. – Idea národa v husitských Čechách
sipka 
Šmahel F. – Jan Hus – život a dílo
sipka 
Šmahel F. – Život a dílo Jeronýma Pražského
sipka 
Šmahel F., Čornej P., Bobková L. a další autoři – Lucemburkové
sipka
Šoltézs Štěpán – Dějiny křesťanské církve
sipka
Tengler J., Vymětal M., Čapek J. – Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič
sipka 
Toman H. – Husitské válečnictví za dob Žižkovy a Prokopovy
sipka 
Tomek V. V. – Dějepis města Prahy (díl VI.)
sipka 
Tomek V. V. – Jan Žižka
sipka 
Urbánek F. – Hus a husitismus
sipka 
Urbánek R. – Jan Žižka
sipka 
Urbánek R. – Lipany a konec polních vojsk
sipka 
Vavřinec z Březové – Husitská kronika (Píseň o vítězství u Domažlic)
sipka 
Vavřík Z. – Čtení o Janu Želivském
sipka
Vybíral Z. – Jan Žižka – O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci
sipka
Wernisch M. – Husitství, raně reformační příběh
sipka 
Zelinka T. Č. – Husitskou Prahou
sipka 
Žalanský H. – Hus, Jeroným a Žižka
sipka
Deník Petra Žateckého
sipka
Dochovaná kázání Jana Želivského z roku 1419 díl 1.
sipka
Husitské manifesty
sipka 
Husitské písně
sipka
Husitské skladby Budyšínského rukopisu
sipka
Husitský Tábor supplementum 1 – Jan Hus na přelomu tisíciletí
sipka
Husitství v erbech
sipka
Mistr Jan Hus v kresbách Mikoláše Alše
sipka
Mistra Jana Husi sebrané spisy I.
sipka
Mistra Jana Husi sebrané spisy II.
sipka
Mistra Jana Husi sebrané spisy III.
sipka
Spisy M. Jana Husi
sipka
Ze zpráv a kronik doby husitské

Dobové fragmenty

sipka Dopisy a projevy Jana Žižky z Kalicha
sipka Listy Husovy
sipka Listy dvou Janů
sipka Poslední list – Mistr Jan Hus
sipka Vojenský řád husitský Jana Žižky z Kalichu

Husité v beletrii

sipka Erben V. – Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad
sipka Herloš K. – Jan Hus
sipka Herloš K. – Poslední táborita
sipka Janda B. – Husitská trilogie
sipka Jirásek A. – Bratrstvo
sipka Jirásek A. – Maryla (Zemanka)
sipka Jirásek A. – Mezi proudy
sipka Jirásek A. – Proti všem
sipka Jirásek A. – V cizích službách
sipka Kantůrková E. – Jan Hus
sipka Kaplický V. – Táborská republika
sipka Písař V. – Prokopova zkouška
sipka Pludek A. – Česká pře
sipka Přibský V. – Město hříšníků – Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu
sipka Sapkowski A. – Boží bojovníci
sipka Sapkowski A. – Lux Perpetua
sipka Sapkowski A. – Narrenturm
sipka Štorkán K. – Psanec, nebo geniální vojevůdce?
sipka Štráfeldová M. – Svatý rváč – Román o Jeronýmovi Pražském
sipka Vrba J. – Prokop Veliký
sipka Vrba J. – Prokop Veliký v Bratislavě
sipka Winter A. – Klíč ke Karlštejnu
sipka Wöhrle O. – Jan Hus (poslední den)
sipka Zajíčková V. – Diviš, vítěz od Lipan – Tragédie husitství?

Dětské knihy

sipka Čtvrtek V. – Chlapec s prakem
sipka Čtvrtek V. – Neuvěřitelná příhoda práčete Leška
sipka Ferstl R. – Vzpurní husité
sipka Fučíková R. – Hus a Chelčický – Příběh jejich doby
sipka Huleš B. – Ani smrt nás nerozdělí
sipka Huleš B. – Rozděleni erbem
sipka Klučina P. – České země v době husitské
sipka Klučina P. – Jak válčili husité
sipka Kratochvíl M. V. – Husitská kronika
sipka Mareš Z. – Sehni se pro kámen
sipka Smolíková K. – H.U.S. Hus úplně světovej
sipka Smolíková K. – Husité

Divadelní hry

sipka Lom S. – Prokop Holý