Články

Jdi na články |1|2|3|4|

Recenze počítačové hry „Kingdom Come: Deliverance“

Recenze počítačové hry Kingdom Come: Deliverance Na počátku 15. století dychtivě očekávala česká společnost brzký příchod Kristova království. Namísto toho přišly válka, strádání a bída. O šest století později přichází Království znovu a je provázeno očekáváním sice nesrovnatelně menším, avšak o to zanícenějším. Kontroverzní vývojář Daniel Vávra nasedl na svého vlastního válečného oře, aby lidem přiblížil dávno již zapomenutou kapitolu české a evropské historie, a při tom se pokusil zaplnit chybějící místo na trhu. Ambiciózní projekt Kingdom Come: Deliverance, největší svého druhu v tuzemsku, lákal pozornost domácí i zahraniční veřejnosti prakticky již od svého zveřejnění na Kickstarteru v roce 2014. Tehdy přispěvatelé z celého světa zachránili projekt ve slepé uličce, jemuž neposkytl záštitu žádný vydavatel. Bylo vyřčeno mnoho slibů a ne všechny se podařilo naplnit. Avšak hlavní slib, tj. dokončit započatý projekt a vtisknout mu jasně danou koncepci bez ohledu na současný žánrový mainstream, se nakonec vyplnil. A tak tu před námi nyní stojí ojedinělý projekt, jenž se sice nevyhýbá obvyklým porodním bolestem a rozpačitým inovacím, jež jsou často velmi kontroverzní, ale jednoznačně dokazuje, že Češi vyvíjet počítačové hry umějí, a pokud mají dostatek času i prostředků, může být výsledná rovnice s řadou neznámých dokonce více než uspokojivá. Tentokrát tak příchod Království rozhodně neprovází utrpení a věčný zmar. Ba právě naopak. sipka celý článek…

Zveřejněno: 23.02.2018
Autor: Marek Zelenka (Napo_Leon)

Martin Lupáč z Chrudimi, husitský diplomat a teolog

Martin Lupáč z Chrudimi, husitský diplomat a teolog Martin Lupáč zvaný „z Chrudimi“ patří mezi nejvýznamnější osobnosti husitského věku. Je neprávem opomíjen a v historiografické literatuře by si už konečně zasloužil svoji monografii. Kým byl Martin Lupáč především? Byl významným husitským knězem, teologem, eklesiologem (zabýval se učením o církvi), proslulým polemikem, ale především diplomatem. Byl člověkem, o němž lze bez nadsázky říci, že držel prst na tepu doby. Byl též přítelem husitského kněze a zvoleného husitského arcibiskupa Jana z Rokycan. Velice se angažoval jako podporovatel a ochránce Jednoty bratrské, na jejímž formování se rovněž nemalou měrou podílel. Ale o tom všem si ještě povíme. Proslul – jak jsme se už zmínili – jako diplomat, dokonce diplomat evropského formátu, především svým několikerým působením na památném koncilu v Basileji ve 30. letech 15. věku. Husitský duchovní Martin Lupáč byl po většinu svého života zastáncem pražského umírněného směru utrakvizmu s důrazem na pastorační praxi, jejíž nedílnou součástí bylo časté nabádání věřících k pokoře před zjeveným zákonem Božím. sipka celý článek…

Zveřejněno: 29.11.2017
Autor: Jiří Motyčka

Kdo si začal? …

Kdo si začal? ... V souvislosti s husitstvím je po listopadu 1989 zpochybňována a relativizována odpověď na prostou a občas se objevující otázku: „Kdo si začal?“ Tato jinak docela závažná otázka má poměrně dlouhou historii, přestože většinou zůstává spíše v podvědomí a explicitně vyslovena bývá jenom zřídka. Přesto nebo právě proto se autor tohoto článku rozhodl, že se pokusí nalézt pokud možno relevantní odpověď. Mojí ambicí však není zodpovězení prastaré otázky, co bylo dříve, zda vejce či slepice. Jak z následujícího vyplyne, odpověď na nastolenou otázku je přece jenom poněkud jednodušší. sipka celý článek…

Zveřejněno: 07.08.2017
Autor: Jiří Motyčka

Vnímání husitství po listopadu 1989 – jedna z nejkontroverznějších fází druhého života husitství

Vnímání husitství po listopadu 1989 – jedna z nejkontroverznějších fází druhého života husitství Co se míní tzv. „druhým životem“? Možná se vám to bude zdát jako nepatřičná otázka, protože skoro každý ví, co pojem „druhý život“ znamená. Když se řekne např. „Husův druhý život“, nemyslí se se tím Husův záhrobní život, ale jedná se o celé 600leté období po jeho smrti. Tzn., jak byl Hus vnímán v různých epochách dějin a rozmanitými společenskými skupinami doma i ve světě. Podobně je tomu i s druhým životem husitství, jehož vítězný konec je podle názoru autora těchto řádků dán rokem 1485, kdy byl přijat Kutnohorský náboženský mír. Vše po tomto roku je už druhý život husitství. A z poslední fáze druhého života husitství, která započala po 17. listopadu 1989, se stal docela závažný fenomén. Tento článek je nejen shrnutím tohoto tématu z našeho diskusního fóra, ale je v něm ještě jakási přidaná hodnota spočívající v doplnění dalších aspektů druhého života husitství po listopadu 1989. sipka celý článek…

Zveřejněno: 05.12.2016
Autor: Jiří Motyčka

Štít víry a Jeroným Pražský

Štít víry a Jeroným Pražský Ještě před tím, než se dostaneme k pojmu „štít křesťanské víry“ (scutum fidei christianae) resp. zkráceně „štít víry“ (scutum fidei), bude třeba ozřejmit si tzv. trinitární dogma. Víra v  Trojjediného Boha, nejsvětější Trojici (Bůh Otec, Bůh Syn a Duch svatý), jakoby „narušovala“ důsledný křesťanský monoteizmus, a proto bylo nutno tento problém teologicky dořešit. To však nebyl – jak si vzápětí ukážeme – vůbec jednoduchý úkol. Subobor dogmatické teologie zabývající se trojičním dogmatem a vším, co s tímto souvisí, se nazývá trinitologie. sipka celý článek…

Zveřejněno: 02.08.2016
Autor: Jiří Motyčka

Jdi na články |1|2|3|4|