Biblická inspirace

Jedním z nejdůležitějších akcentů husitské revoluce, resp. reformace české, je důraz na Písmo svaté. Mistr sipka Jan Hus i husité důslednou aplikací Bible v křesťanském způsobu života nejen sipka laiků, ale i duchovních vlastně předjímali pozdější protestantskou zásadu sola scriptura („nic než Písmo“). Nezměrný význam, který husité Bibli přičítali, je přivedl až ke koncipování tzv. sipka Chebského soudce, který stanovil pravidla jednání na sipka Basilejském koncilu na principu rovnosti s tím, že ve sporných záležitostech bude rozhodovat Písmo jako všemu nadřazený Boží zákon, který se tak stane jediným a nestranným soudcem, podle něhož se budou stávající i nově vzniklé antagonismy řešit.

Z těchto úvodních slov je zřejmé, že husité v Bibli hledali inspiraci nejen pro své počínání, ale i pro teologické závěry, jimiž argumentovali sipka utrakvističtí kněží i univerzitní mistři v kázáních a učených rozpravách i obhajobách. Kde tuto inspiraci husité v Bibli hledali? Nejen v Písmech Starého i Nového zákona, nýbrž i v knihách deuterokanonických. Deuterokanonické spisy nejsou sice součástí základního starozákonního biblického, resp. hebrejského kánonu, ale nacházejí se v řeckém a latinském překladu Starého zákona. Husitští teologové i kněží a vůbec exegeti (vykladači biblického textu) deuterokanonické knihy pochopitelně znali a jejich texty aplikovali nejen do civilního života, nýbrž – a to především – i do vojenského. Jak se dozvíme v příslušné kapitole, inspirace těmito knihami se velmi hodila pro mnoho různých situací i událostí v době války i míru. V této souvislosti je třeba zmínit se o tom, že i Jednota bratrská, vzniknuvší v pozdější době husitské epochy, deuterokanonické knihy zahrnula do pátého dílu Bible kralické, tj. původní tzv. „Šestidílky“, v edici z r. 1613.

V tomto souhrnu, kde nejsou až na malé výjimky úmyslně uvedeny příslušné citace z Bible, se budeme věnovat těm nejvýznamnějším inspiračním podnětům, a pochopitelně ještě zdaleka ne úplně všem. Na tomto místě je třeba konstatovat, že se bude jednat pouze o jakýsi srozumitelně podaný vzorek toho, jak a kde biblickým textem husité poměřovali své činy i tehdejší společnost.

Biblická inspirace byla nedílnou součástí husitské každodennosti a husitským Božím bojovníkům dodávala mj. sebevědomí i entuziasmus, vědomí oprávněnosti jejich počínání a v neposlední řadě představovala psychickou vzpruhu v boji s početnějším nepřítelem.

sipka Starý zákon
sipka Nový zákon
sipka Deuterokanonické knihy

 

Diskuzní fórum:
sipka4 Související diskuse s uvedením konkrétních pasáží z Bible a jejich podrobným výkladem