Články

Jdi na články |1|2|3|4|

Husova kauza

Husitství ve SlezskuStředověká církev, která po dlouhá staletí neustále usilovala o nadvládu nad mocí světskou, mnoha svými projevy i znaky naplňovala charakteristiku totalitní moci. To můžeme pozorovat už od Karolínských dob, tady mám na mysli vládu Karla Velikého, který byl na císaře korunován r. 800. Každý, kdo se rozhodl proti této totalitní moci vystoupit s nesmlouvavou a tvrdou kritikou, měl velkou naději, že bude označen za kacíře. A tomu byly také velice pružně přizpůsobeny i příslušné odstavce kanonického práva v tom smyslu, že obviněného z kacířství dopředu handicapovaly, jinak řečeno byl ve svém postavení ve velké nevýhodě oproti svým žalobcům a soudcům. Jak i z následujícího výkladu Husovy kauzy vyplyne, tak na podezřelé a obviněné z kacířství byla uplatňována presumpce viny! sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.12.2015
Autor: Jiří Motyčka

Husitství ve Slezsku

Husitství ve SlezskuV pokračování tématu vedlejších zemí Koruny české a husitství tentokrát zavítáme do bývalé korunní země, která dnes již z větší části nepatří k českému státu, nýbrž je stabilní a pevnou součástí státních celků našich severních sousedů Německa a zejména Polska. Ve středověku a raném novověku se však jednalo o důležité politické, hospodářské a kulturní centrum Koruny české. Vývoj v této vedlejší korunní zemi byl značně odlišný od vztahů Moravy a pražského centra, což se nejvíce projevilo právě v husitském věku, kdy Slezsko stálo na straně protihusitského bloku. Není proto nutné pochybovat o tom, že o dalším osudu české Koruny se rozhodovalo právě zde. sipka celý článek…

Zveřejněno: 25.01.2015
Autor: Napo_Leon

Husitství na Moravě

Husitství na MoravěPředmětem tohoto článku bude husitská epocha a její dopady na jednotlivé části Koruny české. V první části budeme sledovat osudy Moravy v rozsáhlém časovém úseku let 1375 – 1490… sipka celý článek…

Zveřejněno: 25.11.2014
Autor: Napo_Leon

Dvě nebo tři pražské defenestrace?

Dvě nebo tři pražské defenestrace?Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale z českých zemí během uplynulých staletí vzešel nejeden impuls, který ovlivnil historickou tradici ve všeobecném měřítku. Vezměme si za příklad pojem „defenestrace“, který je dnes v učebnicích dějepisu a v běžném historickém povědomí českého národa, a nejen jeho, chápán bezmála jako jeden ze symbolů české historie… sipka celý článek…

Zveřejněno: 09.11.2014
Autor: Napo_Leon

Dramatický příběh kompaktát

Dramatický příběh kompaktát…Občas Zikmundův pohled zamířil i na velký stůl vyhrazený písařům a notářům, kteří každou maličkost, každý detail zaznamenali na pergamen. Letmo starý císař pohlédl dolů z lešení, kde se tísnilo několik stovek, ne-li tisíc mužů, žen i dětí, a to nejen z města samotného, ale i z širokého okolí. Všichni si přáli být svědky události, která měla završit dlouhý a krvavý zápas Čechů s celým křesťanským světem, na jehož konci byly výdobytky vpravdě historické… sipka celý článek…

Zveřejněno: 06.09.2014
Autor: Napo_Leon

Úmorné hledání Františka Bílka

Úmorné hledání Františka BílkaTáborská veřejnost se chvěla zvědavostí, na památný den 6. července měl být odhalen Husův pomník. Stalo se tak až po dlouhých letech od založení Společnosti za postavení Husova pomníku (1905), deset let po vzniku republiky, jejíž státní idea byla založena na odkazu české reformace. Autorem rozsáhlé sochařské kompozice, která se měla stát středem nového města – prostoru u tabákové továrny a v blízkosti nádraží, se stal mistr František Bílek… sipka celý článek…

Zveřejněno: 13.10.2013
Autor: Richard Vlasák

Mučedník a jeho mstitel

Mučedník a jeho mstitelKdyž Jan Hus opouštěl 10. října léta Páně 1414 pevné zdi hradu Krakovce, aby se vydal na svoji poslední cestu do Kostnice, neměl a ani nemohl mít ponětí o tom, že na den přesně za deset let u Přibyslavi ukončí svoji pozemskou pouť nesmiřitelný obhájce Pravdy Boží Jan Žižka… sipka celý článek…

Zveřejněno: 30.09.2013
Autor: Jiří Motyčka

Zemské sněmy v době husitské

Zemské sněmy v době husitskéZemské sněmy byly vrcholným stavovským orgánem v českých zemích, kterému přináleželo rozhodovat spolu s panovníkem o osudu českého státu. Vrchol a rozkvět zemských sněmů spadá do období pozdního středověku, který je v českém prostředí tradičně ohraničen vládou římského a českého krále Václava IV. (1378 – 1419) a koncem jagellonského panství ve střední Evropě v třetí dekádě 16. století. Pro poznání českých dějin je podrobné studium dvou nejvýznamnějších zemských sněmů v zemích Koruny české, českého a moravského, důležitým aspektem v odkrývání politických, hospodářských a sociálních jevů a procesů, které formovaly českou státnost. sipka celý článek…

Zveřejněno: 02.02.2013
Autor: Napo_Leon

Změny klimatu během husitských válek (1419-1437)

Změny klimatu během husitských válek (1419-1437)Středověký člověk vzhlížel k nebi mnohem více, nežli si to dnes uvědomujeme. Byl to sice Bůh, který řídil myšlení a tím i skutky člověka, ale bylo to počasí a klima, jež ovlivňovalo každodenní život obyvatel vesnic a měst. Na počátku 15. století žila většina obyvatel v Českém království a vedlejších korunních zemích na venkově, kde byly rozmary počasí pociťovány a vnímány mnohem intenzivněji, nežli v městech, ačkoli i města samotná byla silně ovlivňována nepřízní přírody. sipka celý článek…

Zveřejněno: 03.08.2011
Autor: Napo_Leon

Vladařské mise Zikmunda Korybuta v husitských Čechách a na Moravě v širších geopolitických souvislostech

Vladařské mise Zikmunda Korybuta v husitských Čechách a na Moravě v širších geopolitických souvislostechNa jaře roku 1422 byl litevský kníže Zikmund Korybut vyslán do Čech svým strýcem, litevským velkoknížetem Vitoldem Alexandrem, aby tady splnil jisté poslání, o němž si budeme v tomto článku povídat. Ještě před tím, než se Korybut, zvaný též Korybutovič, objevil v husitské zemi, stihl poslat opovědný list svému jmenovci z Lucemburského rodu. Právě tímto konstatováním se dostáváme ke geopolitickému pozadí této první knížecí mise. sipka celý článek…

Zveřejněno: 10.10.2010
Autor: Jiří Motyčka

Jdi na články |1|2|3|4|