Husitství a reformace česká

Neuplynul ani rok od chvíle, kde jsme společně poznávali a prožívali osud rebela Jeronýma Pražského v našem posledním výpravném historickém seriálu. Pozitivní ohlasy veřejnosti na tento i předchozí seriál, jenž se věnoval Janu Husovi, nás přiměly přistoupit ke zpracování dalšího díla nazvaného Husitství a reformace česká. Nový seriál bude vycházet v souvislosti s nedávnými i nadcházejícími kulatými výročími husitského věku a jeho protagonistů. Velká husitská výročí totiž znovu rozproudila letitou polemiku o významu i smyslu husitství v rámci českých i evropských dějin. I my proto chceme tímto seriálem opět přispět k důležitému diskursu, jenž svým způsobem vypovídá nejen o nás samotných, nýbrž i o hodnotách, kterým se současná česká (ale i evropská) společnost začíná nebezpečně vzdalovat.

Seriál Husitství a reformace česká by měl být jedním z našich největších a nejvýznamnějších počinů, a to nejen pro svůj zamýšlený rozsah, ale především kvůli netradičnímu obsahu a také celkové koncepci. Jedná se o kolektivní dílo, jež se nesnaží o žádnou kompilaci a přejímání názorů i závěrů již vyřčených, nýbrž usiluje o prezentaci vlastních myšlenek na základě dlouholetého rozboru a studia pramenů i dostupné literatury. Tím se tento text v mnohém odlišuje nejen od našich dosavadních prací, ale zejména od článků na podobně profilovaných a strukturovaných webových stránkách zaměřených na historii. Naším záměrem je nabídnout čtenáři plnohodnotné autorské, odborně fundované a moderně pojaté dílo, jež by se stalo nejen výkladní skříní našeho webu, nýbrž také odrazovým můstkem pro vážné zájemce z řad široké veřejnosti, studentů, domácích badatelů a vůbec každého, kdo má zájem o této tématice přemýšlet a hledat inspiraci. Web „husitstvi.cz“ s mnohaletou tradicí a – dle mínění nejen našich předních husitologů – slušnou pověstí si uvedený projekt nepochybně zaslouží. Naší snahou bylo pojmout téma husitství i české reformace čtivě a přitažlivě, aby dokázalo oslovit co nejširší okruh čtenářů, přičemž jsme se tentokrát zaměřili daleko více na univerzalistické pojetí dějin. Takové pojetí historie se vyjma „strohých“ politických dějin zaměří také na jevy a procesy, včetně kultury a na specifická témata, jimž není ve veřejném diskurzu dosud přikládána taková váha.

Doufáme, že se nám podaří provést čtenáře celým husitským stoletím a pomoci jim snáze pochopit všechny souvislosti, vývojové tendence a vliv husitství na české a evropské dějiny, neboť tím nejlépe vynikne význam a smysl tohoto fenoménu pozdního středověku. Zda se nám tyto ambiciózní cíle podařilo splnit, nechť posoudí laskavý čtenář. Jistě není náhodou, že tento jeden z našich největších a nejnáročnějších projektů začne symbolicky vycházet v roce, kdy si celá Evropa připomíná 500 let od statečného Lutherova vystoupení ve Wittenbergu, jež odstartovalo druhou reformaci na evropském kontinentu, která navazovala na husitské hnutí z první poloviny 15. věku a českou reformaci. Přejme si proto, aby tato významná souvislost napomohla nalézt cestu potenciálním zájemcům k tomuto obsáhlému tématu a umožnila jim dobrat se objektivnějšího a vyspělejšího pohledu na jednu z nejvýznamnějších epoch českých dějin.

sipka4 I. díl – Zrození reformace (19.03.2017)
sipka4 II. díl – V předvečer revoluce (08.05.2017)
sipka4 III. díl – Husitská revoluce I: doba Žižkova (03.07.2017)
sipka4 IV. díl – Husitská revoluce II: od obrany k útoku (24.10.2017)
sipka4 V. díl – Věk poděbradský (01.05.2018)
sipka4 VI. díl – Vítězství reformace české (04.11.2018)

Námět: Marek Zelenka (Napo_Leon)
Autoři: © Marek Zelenka & Jiří Motyčka