odpustky

Podle katolického učení odpuštění častých trestů za hříchy, jejichž vina je již zahlazena, v souvislosti s přijetím svátosti smíření (pokání) a s konáním dobrých skutků. Vzešly ze starokřesťanské kajícné praxe (pokání), ale mimo svátost pokání se objevují až v 11. století. V protestantských zemích existovaly odpustkové obrazy s náboženskými náměty, zakupované věřícími od 15. století k získání odpustku. Výstřelky spojené odpustky (obchodování s nimi) byly jedním z podnětů k reformaci. Dnes význam odpustků silně ustoupil do pozadí.