Listy Jana Žižky – Pozvání na sjezd do Německého Brodu I. (1423)

Milosť ducha svatého račiž přebývati s vámi i s námi a osvietiti srdce i rozumy naše k vuoli synu všemohúcímu! Bratřie v pánu bohu najmilejšie! Dávám vám věděti, žeť sem nynie na Vilémově, a žádám vás některého, abyšte ke mně přijeli jeden z vás, abychom spolu rozmluvili o poctivé a líbezné našeho pána boha všemohúcieho. A takéť vám věděti dávám, žeť jsem s Táborským(i) zóstal za jeden člověk, a poddali sú sě dobrovolně mne poslušni býti jakožto kdy; i kázalť sem pole sbierati, a počeliť sú. I také posielám do vašich měst, ať by všickni věrní byli nynie a veliký noci v středu neb konečně ve čtvrtek u Brodu Německého, abychom se pokáli, tu kdež sme zhřešili, a tu zóstali podle rady božie za jeden člověk, a podle jeho zákona svatého a rady chudých i bohatých, v pravdách otce našeho pána všemohúcieho, proti nevěrným pokryvačem domácím i cizozemciem. Takéť věděti vám dávám, žeť jest knieže vyjelo pryč z země. A příměřie aby se panem Čeňkem nečinili, leč byšte měli i s jinými súsedy okolo sebe. A o ty věci bohdá rozmluvíme. Datum in Vilémov feria sexta post annunciacionen Marie virginis gloriose.

Jan Žižka z Kalichu
Slovútným, statečným bratří v naději božie Bartošěvi, Bernartovi z menšieho Tábora na Valečově buď dán

 

Zdroj:

  • Na množství nehleďte / Naše vojsko, Praha 1946