Praha – Vinohrady (CČSH), Husův sbor

Praha - Vinohrady (CČSH)

Praha - Vinohrady (CČSH)