chiliasmus

Středověké náboženské učení vycházející z představ o druhém Kristově příchodu, kdy zkažený svět se musí rozpadnout a na jeho troskách vznikne tisíciletá Kristova říše. Bylo výrazem zoufalé beznaděje poddaných a městské chudiny. Chiliasmus se stal pro svou negaci soudobé společenské situace hnací silou revoluce, a proto nelze chiliastické myšlení jednoznačně zavrhovat. Bez chiliasmu nelze vysvětlit a pochopit entuziasmus husitských vojsk, jejich úspěchy ani vznik Tábora.