Jan Hus

Herloš Karel - Jan HusAutor: Karel Herloš
Vydavatel: V. Orla, Praha 1930