Listy Jana Žižky – Smlouva o příměří (1420)

My, Jan řečený Žižka z Trocnova, Chval z Machovic, Zbyněk z Buchova, Pavlík z Mutic i obec Piesecká, jistci, tiemto listem obecně vyznáváme přede všemi, ktož jej uzřie neb čtúcé slyšeti budú, že sme vstúpili a vstupujem mocí tohoto listu u pravé křesťanské příměřie až do masopusta a ten den v úterý celý s urozeným pánem Oldřichem z Rozmberka i s jeho se všěmi. A to jisté příměřie slibujeme jemu sdržeti naší dobrú věrú křesťanskú i s našimi se všěmi obcemi, a pod základem deset tisícóv kop grošóv dobrých střiebrných rázu pražského. A my, svrchu psaní jistci i rokojmě i hajtmané z Pieska města, rychtář, burgmistr, konšelé i všecka obec toho města, podlé nich i za ně společně jednú rukú nerozdielnú slibujem ty úmluvy svrchupsané pod deseti tisíci držeti. Ale že svrchupsaný urozený pán Oldřich z Rozmberka má nám držeti tyto čtyři kusy na všem svém panství:

aby slovo Božie svobodu mělo;

druhé, aby tělo Božie a krev jeho svatá byla dávána všěm věrným, osob nevynímajíc;

třetie, aby kněžská nadánie byla rušena;

čtvrté, hřiechy smrtedlné na svém zboží aby stavoval, což móž najdál; a to pod základem svrchupsaným.

Pakli bychom nezdrželi příměřie svrchupsaného, jehožto, Bože, nedaj, tehdy máme i slibujem základ svrchupsaný ot napomanutie u měséci splniti na Krumplově neb na Novém Hradě, kdež nám naši věřitelové ukáží. Pakli bychom základu svrchupsaného u měséci nesplnili, tehdy jim dáváme plnú moc, svrchupsaným, urozenému pánu Oldřichovi z Rozmberka neb jeho purkrabiem, aby mohli napřěd nám i našiem všěm obciem láti, přimlúvati, stavovati, jímati, šacovati tak dlúho, dokudž bychom jim svrchupsaného základa nevyplnili. A k tomu ke všemu na potvrzenie své sme pečeti k tomuto listu přivěsili.

Jenž jest dán léta ot narozenie Božieho tisícého čtyřstého a dvúdcátého, ten pondělí oktáv svatého Martina.

 

Zdroj:

  • Převzato ze stránek www.katro.info, jejichž provoz byl nejspíše ukončen