Listy Jana Žižky – Pozvání na sjezd do Německého Brodu II. (1423)

Originál se nezachoval, list je známý podle opisu z XVI. století.

[Dopis je uveden: Frater Žižka post victoriam circa Brodam Theothunicalem hanc exhortacionem scribit fratribus in Boemico ydiomate, que sequitur et est talis.]

S Boží pomocí Jan Žižka, svatého kalicha slouha nestatečný, v naději Boží. Milost Ducha svatého rač prebývati s vámi i s námi a rač osvietiti srdce i rozumy náše i všech věrných, kteříž sou se zasadili o pravdu Pána našeho všemohúcího. Všem a ke všem, žádných osob nevyměňujíc, v Skalici a v Náchodě, i jiným všem v České zemi přebývajícím, příchylným k pravdám Pána Boha všemohúcího, služba má s požádaním všeho dobrého.

Najmilejši bratří!

Napomínámť vás skrze dobrodiní Pána našeho všemohúcího, kterýž jest nám mnoho pomáhal i vysvobozoval od nepřátel velikých, jakož jest ráčil učiniti u Brodu Německého moc svou, a ukázal nad nepřátely svými, že sám za nás ráčil bojovati. A my toho vděčně nepřijali sme, ani Jeho Milosti chvály vzdali sme na tom místě. Ale v lakomství, v loupeže, v pejchu a v nevěru dali sme se a tudy sme Pána Boha rozhněvali. A od toho času málo sme co dobrého učinili. A Pán Bůh mstí spravedlivě nad námi pro náše hříchy. I napomínámť ještě všecky pro Boží umučení a pro vysvobození jeho svatých pravd k prospěchu věrným v cirkvi svaté, a zlým a nevěrným kaciřům k zkažení, s pomocí Boží abychom se sešli nyní mezi hody, nyní v středu s Veliké noci, do Brodu tudíž Německého, kdež sme shřešili, abychme na témž místě pokání učinili, svých hříchův želejíc, Pánu Bohu poděkovali z toho daru velikého a nesmírného, jenž jest nám ráčil dáti nestatečným náš najdobrotivější Otec, kterémuž jest chvála na věky věkův, amen. Dále abychom se ustanovili tudíž na témž místě s radou Pána Boha a jeho svatým zákonem i se všemi věrnejmi, radou chudých i bohatých, a zůstali za jeden člověk proti všem pokrytcům domácím i cizozemcům. A vždy s pomocí Trojice svaté, jednoho Pána, vysvoboditele všech v něho doufajícich.

Dán na Vilémově leta narození Božího 1423 u Veliký čtvrtek.

 

Zdroj:

  • Převzato ze stránek www.katro.info, jejichž provoz byl nejspíše ukončen