Listy Jana Žižky – Manifest určený plzeňskému landfrýdu (1421)

My, Jan Žižka, Chval z Machovic, hejtmani a správce lidu táborského, pravě českého v naději boží, napomínámeť vás pro boží umučení, všecky rytíře, panoše, měšťany i sedláky landfrídu plzeňského, abyšte se Pánu Bohu neprotivili více a přikázání jeho svatému ani těm čtyřem kusům spasitedlným, o kteréž my bojujeme s boží pomocí. A vy se jim protivíte a nás tisknete od toho dobrého a od našich duší spasení. Nejprve od slova božího slyšení, druhé od těla božího a krve boží přijímání; sami tak přijímati nechcete a nám i jiným věrným bráníte. Třetí kněžstva nadání, ježto byšte je měli rušiti jako kacířská, proti Pánu Bohu nadání těch bráníte a chcete na tom umříti a nebezpečně smrt chcete trpěti v kacířství. Čtvrtý kus. Hříchy smrtedlné měli byste rušiti a tupiti a těch jste pomocni pohříchu. Nejprv králi Zikmundovi uherskému, kacířskému králi, zrádci Pána Boha i čtení jeho svatého, násilníku panen i paní, mordéři, žháři, zhoubci jazyka českého a s ním pánům Švamberkovi a Švihovským, Henrichovi Elstrberkovi, Kolovratům pomahali jste se jim postaviti proti Pánu Bohu i proti čtení a ustavení božímu přikázání. A chtí vás zavésti o vaše duše i o vaše statky a vámi chtí sobě před králem čest činiti, vy abyšte věrně sloužili a pracovali a o své duše přišli etc. I nedivíme se tomu, že kdož Bohu věren není, také lidem nebude. A tak třebať se jich vám vystříhati, aťby vás více nezrazovali o vaše duše; a takéť i nám to činí aneb činiti chtí, nebudeliť pomoci boží. Ale věřímeť Panu Bohu našemu, žeť nás jich chytrostí a úkladův vystříže. A Pane Bože, dejž vám, abyšte z jich osidel také vypadli a k Pánu Bohu hleděli, jenž jest vám dal tělo i duši. A chtěli(-li) byšte, abychom nepálili a nebrali i země nehubili, i čemu jste Pánu Bohu svobody nedali a těm čtyřem artikulím spasitedlným ut supra, o nichž jste prvé slyšeli? A k nám mluvili, že jim chtí svobodu dáti, a chválíce, že jest to dobré. A toť jsou selhali před tváří boží i před námi.

 

Zdroj:

  • Na množství nehleďte / Naše vojsko, Praha 1946