Oheb – zřícenina hradu

Hrad byl postaven až v druhé polovině 14. století pravděpodobně z iniciativy vilémovského kláštera k ochraně jeho okolních majetků. Nelze však vyloučit, že hrad postavil některý z pozdějších zástavních držitelů návrší. Poprvé se hrad připomíná v r. 1405, kdy jej vlastnil, asi jako zástavu, majitel Vildštejna Ješek z Popovce a Ohebu. Původní hrad zaujímal jen západní část dnešního hradního areálu. Byl založen na nepravidelném půdoryse daném podobou vrcholu hradního ostrohu. Přístup k hradu byl od východu, kde ostroh byl v úrovni okolí. Na této straně byl hradní areál oddělen od okolí širokým příkopem a valem. Hrad byl obklopen hradbou, z níž se zachovaly jen skromné zbytky. Na severní a severovýchodní straně již její průběh nelze přesně určit. Do hradu se vstupovalo valeně sklenutou branou, umístěnou ve věži nad hradním příkopem. Část této věže je dosud zachována. Jedinou stavbou uvnitř hradního areálu byla obdélníková pravděpodobně věžovitá obytná budova při východní hradbě. Ješík z Popovce vlastnil Oheb až do své smrtí v r. 1408. Poté hrad připadl králi Václavovi IV., který ho ještě v témž roce dal do zástavy kutnohorskému mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína a pražskému měšťanovi Mikuláši Bohatému. Později získal celou zástavu Petr Zmrzlík, kterému náležel Oheb ještě v r. 1421. Osudy hradu v průběhu husitských válek nejsou známy. Snad současně s ovládnutím sipka Lichnice v r. 1429 se ho zmocnil Jan Hertvík z Rušinova, držitel statků zaniklého vilémovského kláštera. V r. 1436 král Zikmund Hertvíkovi vlastnictví klášterních majetků a mezi nimi i hradu Ohebu potvrdil. V r. 1455 postoupil Jan Hertvík zástavu statků vilémovského kláštera Burianovi Trčkovi z Lípy.
Zdroj: http://www.hrady.cz

Oheb – zřícenina hradu

Oheb – zřícenina hradu

Oheb – zřícenina hradu